Fundusze Europejskie

Fundusze UE

Projekty na lata 2007-2013 (POKL)

    Projekt „Dobry start – to sukces w przyszłości” Rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” pn. „Dobry start – to sukces w

więcej
22.05.2017
Internet kluczem do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

Opis projektu I. Objęcie wsparciem mieszkańców gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Będą oni wytypowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS). Każdemu z wyznaczonych gosp.dom. przekazany zostanie komputer wraz z oprogramowaniem oraz drukarka (200 kpl.) Czytaj więcej

więcej
22.05.2017
Projekty dofinansowane z WFOŚiGW

        Program Ograniczania Niskiej Emisji dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nazwa programu: Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Aleksandrów Łódzki Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki Wartość ogólna zadania: 1 274 779,00 zł Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 473 350,00zł Forma

więcej
22.05.2017
Projekty na lata 2004-2006 (ZPORR)

            Numer projektu: 10/2006 Tytuł projektu: Renowacja zabytkowego zespołu architektonicznego w centralnej części miasta Aleksandrów Łódzki Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki Tytuł priorytetu i działania, z którego został dofinansowany projekt: Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu i konkurencyjności regionów Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Całkowity koszt realizacji: 6.771.357,25

więcej
22.05.2017
Projekty na lata 2007-2013 (RPO WŁ)

          Budowa drogi dojazdowej do ŁSSE – podstrefy Aleksandrów Numer projektu: WND-RPLD.01.01.00-00-001/15 Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki Numer i nazwa osi priorytetowej: I. Infrastruktura Transportowa Numer i nazwa działania: I.1 Drogi Całkowita wartość projektu: 7 300 379,79 PLN Dofinansowanie z EFRR: 4 845 751,52  PLN Budżet państwa: 1 499 893,00  PLN Budżet

więcej
22.05.2017
Projekty na lata 2014-2020 (RPO WŁ)

              Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim   Numer projektu: WND-RPLD.07.03.00-10-0029/16 Beneficjent: Gmina Aleksandrów Łódzki Numer i nazwa osi priorytetowej: VII. Infrastruktura dla usług społecznych Numer i nazwa działania: VII.3. Infrastruktura dla usług społecznych Całkowita wartość projektu: 2 878 552,26 PLN Dofinansowanie z UE: 1 887 085,44  PLN

więcej
22.05.2017
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki

  Tytuł projektu: Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki nazwa beneficjenta: Gmina Aleksandrów Łódzki fundusz: Fundusz Spójności program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko działanie: I.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM wartość projektu: 68 308 172.31 zł dofinansowanie z Unii Europejskiej: 54 265 382.35 zł Cele Projektu Do

więcej
22.05.2017
Translate »